Ланде Д.В., Кальян Н.А., Матi╖шин О.Т. Система агрегацi╖ соцiальних медiа з питань кiбербезпеки

// Матерiали XVII Всеукра╖нсько╖ науково-практично╖ конференцi╖ студентiв, аспiрантiв та молодих вчених "Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та iнформатики" (25 - 26 квiтня 2019 р., м. Ки╖в, Укра╖на). - C. 10-11.
 

В роботi наведено архiтектуру корпоративно╖ iнформацiйно-аналiтично╖ системи контент-монiторингу та агрегування iнформацi╖ iз соцiальних медiа. На базi технологi╖ OSINT побудовано дiючий макет системи iз максимальним застосуванням компонент вiдкритого доступу. Запропонованi сервiси контент-монiторингу i агрегування iнформацi╖ iз соцiальних мереж мiстять сучаснi можливостi персоналiзацi╖, надання доступу до баз даних в режимi он-лайн, у тому числi з мобiльних пристро╖в, для чого широко застосовуються можливостi форматiв RSS.

Ключовi слова: контент-монiторинг, OSINT, SMA, RSS, соцiальн╕ мереж╕

PDF