Ланде Д.В., Дмитренко O.O.
Метод побудови направлених зважених мереж терм╕н╕в на основ╕ текстових корпус╕в
// Матер╕али XVIII Всеукра╖нсько╖ науково-практично╖ конференц╕╖ студент╕в, асп╕рант╕в та молодих вчених "Теоретичн╕ ╕ прикладн╕ проблеми ф╕зики, математики та ╕нформатики"
(12 - 13 травня 2020, м. Ки╖в, Укра╖на)/ НТУУ "КП╤", 2020. - C. 68-71.


 

В цiй роботi розгляда╓ться одна з найбiльш актуальних проблем комп'ютерного аналiзу природньо╖ мови - форму- вання термiнологiчних онтологiй предметних областей на основi текстових корпусiв задано╖ тематики. Мережа термiнiв, вузли яко╖ вiдповiдають окремим словам та словосполученням у текстi, а ребра - зв'язкам мiж ними, розглядатися в якостi онтологiчно╖ моделi. Для побудови направлено╖ мережi iз термiнiв, що вiдповiдають певним поняттям обрано╖ предметно╖ областi, в цiй роботi застосову╓ться новий пiдхiд до побудови мереж на основi часового ряду - модифiкований алгоритм графа горизонтально╖ видимостi (Directed Horizontal Visibility Graph algorithm - DHVG). Також запропоновано новий метод розрахунку вагових значень зв.язкiв у направленiй мережi термiнiв. Апробацiю запропонованого методу було здiйснено на основi текстового корпусу з iнформацiйних повiдомлень за темою COVID-19. Також було розглянуто корпус тi╓╖ ж теми, сформований з анотацiй наукових статей, що були вивантаженi з вiльно╖ доступно╖ пошуково╖ системи Google Scholar. Результатом роботи стало вiзуальне представлення мереж термiнiв для текстових корпусiв за темою COVID-19.
Ключовi слова: предметна область, термiнологiчна онтологiя, граф горизонтально╖ видимостi, направлена зважена мережа термiнiв, COVID-19

Текст допов╕д╕: PDF
Презентац╕я: PDF